Exotic-Garden houdt ten alle tijde het recht voor tussentijdse prijswijzigingen of aanpassingen van andersoortige aanpassingen. Als een product is uitverkocht en dit niet aangepast mocht zijn op de website ontvangt u ten alle tijde uw geld terug.


1
Onderneming/verkoper 
1.1 

Exotic-Garden

Cousenstraat 5

3660 Oudsbergen

1.2

BTW-nummer: BE 0687 474 731

2

Toepasselijkheid

2.1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en diensten en op alle overeenkomsten tot uitvoeren van werk en/of van koop en verkoop door                www.exotic-garden.be gevestigd te Oudsbergen.

De opdrachtgever/koper zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”.

2.2

Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk zijn overeengekomen.

2.3

Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, geldt als instemming met de toepasselijkheid ervan.

2.4

Exotic-Garden behoudt zich het recht om op elk door ons gekozen moment de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen.

3

Elektronische communicatie

3.1

Exotic-Garden erkent bij het verstrekken van een opdracht door wederpartij dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

3.2

Wederpartij erkent bij het verstrekken van een opdracht aan Exotic-Garden dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

4

Totstandkoming van de overeenkomst en ontbinding van de overeenkomst

4.1

De overeenkomst tussen Exotic-Garden en wederpartij, komt tot stand wanneer Exotic-Garden (na het correct invullen en verzenden van de gegevens door de wederpartij welke nodig zijn voor aflevering en facturatie/betalingen) een ontvangstbevestiging verstuurt naar wederpartij. Dit gebeurt via elektronische communicatie (e-mail).

4.2

Exotic-Garden garandeert dat de producten en diensten welke geleverd worden, overeenkomen met het geen dat wordt aangeboden en omschreven op de site van    Exotic-Garden. 

4.3

Krediet waardigheid (ontbinding overeenkomst)

Ontbinding van de overeenkomst is mogelijk indien er twijfel bestaat over de kredietwaardigheid van de wederpartij, Exotic-Garden kan zonder opgaaf van redenen de overeenkomst ontbinden.

4.4

Leveringen

Ontbinding van de overeenkomst is mogelijk indien de maximale leveringstermijn van 20 werkdagen door Exotic-Garden wordt overschreden. Wederpartij dient dit kenbaar te maken door middel van een e-mail of schriftelijk per post. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

5

Terugstorten van aankoop bedrag

5.1

Indien beide partijen zijn overeen gekomen dat de overeenkomst wordt ontbonden en de wederpartij verzoekt tot terug storting van het aankoop bedrag, zal Exotic-Garden dit binnen een redelijk aanvaardbare termijn doen (maximaal 14 dagen) op de rekening van de wederpartij. Min de kosten die zijn vernoemd in punt 5.3 t/m 5.6 van deze voorwaarden. 

6

Levering ontbrekende artikelen

6.1

Indien producten niet geheel worden afgeleverd kan de wederpartij verzoeken tot nalevering. Mits de procedure wordt gevolgd welke staat omschreven bij artikel 7.1 t/m 7.10 komen de kosten hiervan voor rekening van Exotic-Garden.

7

Leveringen en klachten omtrent leveringen

7.1

Exotic-Garden streeft naar een leveringstermijn van 7 werkdagen binnen België indien op voorraad.

Indien bestellingen niet binnen een termijn van 7 werkdagen te realiseren zijn zal de koper op de hoogte gehouden door Exotic-Garden over de te verwachten leveringstijd. Dit zal via e-mail gebeuren of telefonisch.

Levering vindt dan in overleg met de wederpartij plaats.

7.2.

Alle artikelen welke direct vanaf Exotic-Garden worden verzonden naar de wederpartij, worden aan een inspectie onderworpen op kwaliteit en inhoud. Het risico op beschadiging e.d. is tijdens het transport voor rekening van de transporteur.

7.3

De wederpartij garandeert aan Exotic-Garden dat de geleverde producten binnen een termijn van 24 uur na levering worden gecontroleerd op inhoud en kwaliteit.

7.4

Klachten omtrent levering, inhoud of kwaliteit dienen direct telefonisch of via e-mail gemeld te worden aan Exotic-Garden. De wederpartij zal na deze telefonische melding de gegronde klacht schriftelijk bevestigen binnen de gestelde termijn van 7 werkdagen na ontvangst van de producten.

7.5

Na het melden van een klacht zowel telefonisch als schriftelijk per e-mail, zal de wederpartij ten aller tijde de instructies opvolgen van Exotic-Garden.

7.6

De wederpartij verplicht zich het pakket in ontvangst te nemen. De wederpartij wordt door de verkoper op de hoogte gesteld van verzending middels een e-mail. 
Indien het pakket niet aan huis geleverd kon worden door afwezigheid van de wederpartij, dan wordt het pakket terug meegenomen en zullen de kosten voor de wederpartij zijn tenzij het pakket alsnog bij de buren afgeleverd kan worden mits op voorhand schriftelijke kennisgeving.

7.7

Exotic-Garden gaat over tot levering nadat het factuurbedrag is ontvangen op de bankrekening van Exotic-Garden en/of bij contante betaling bij levering van de wederpartij.

7.8

Artikelen en planten dienen direct na aflevering gecontroleerd te worden op inhoud en kwaliteit.

7.9

Klachten over de planten of artikelen dienen direct telefonisch, binnen de gestelde termijn, gemeld te worden. Na de telefonische melding van de klacht heeft de wederpartij een termijn van 7 werkdagen na levering om deze klacht schriftelijk te bevestigen.

7.10

De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor de producten, omschreven in artikel 4.1 van deze voorwaarden, tijdens transport (mits transport niet door Exotic-Garden wordt uitgevoerd).

7.11

Indien de wederpartij niet tevreden is over het leveren van een artikel, kan zij dit schriftelijk doen, waarna Exotic-Garden zal bemiddelen in het geschil tussen de leverancier en de wederpartij.

7.12

Na het melden van een klacht zowel telefonisch als schriftelijk, zal de wederpartij de instructies opvolgen van Exotic-Garden.

7.13

Na het leveren en/of aankoop van de goederen is de wederpartij ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor de gekochte goederen. Exotic-Garden kan niet aansprakelijk gesteld worden omdat deze niet weet wat met de goederen gebeurd is na de aankoop/levering.

7.14

De plant is en blijft een levend goed en kan altijd sterven bij gebrek aan goed onderhoud, standplaats, winterbescherming, watergift, grondsoort, enz…

Denk steeds goed na welke plant u aankoopt.

8

Verpakkingen tijdens leveringen / transporteur

8.1

Het is Exotic-Garden die beslist over het soort verpakkingsmateriaal welke wordt gebruikt voor (retour-) leveringen.

8.2

Het is Exotic-Garden die beslist welke transporteur de bestelde artikelen aflevert, mits niet getransporteerd door Exotic-Garden.

8.3

Exotic-Garden is niet aansprakelijk voor schade aangericht aan de levering/bestelling tijdens het transport uitgevoerd door derden.
8.4
Exotic-Garden is niet aansprakelijk voor vertragingen uitgevoerd door vervoerder BEpost of PostNL.

9

Garanties

9.1

Tenzij er sprake is van grove schuld of nalatigheid, is Exotic-Garden niet aansprakelijk voor eventuele gevolg- en/of bedrijfsschade, veroorzaakt door: (ondeskundig) gebruik, ziektes en/of plagen of artikelen met gebreken.

9.2

Exotic-Garden is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt indien de Exotic-Garden website tijdelijk niet bereikbaar en/of beschikbaar is voor bestellingen.

9.3

De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing van het bestelde product.

9.4

Exotic-Garden is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van bevriezing met betrekking tot de opgegeven winterhardheid van de planten. Meerdere factoren kunnen hierop namelijk van invloed zijn. Tevens uitgesloten van groeigarantie is het afsterven van de plant als gevolg van uitdroging of verkeerd gebruik van bestrijdingsmiddelen.

9.5

Door Exotic-Garden geleverde bomen en andere planten zijn van goede kwaliteit en goed geworteld mits anders duidelijk vermeld voor verkoop. 

10

Prijzen, afbeeldingen en potmaten

10.1

Alle genoemde prijzen zijn in Euro’s, inclusief BTW.

Afbeeldingen komen zo goed als mogelijk overéén met het originele en te leveren artikel, voor wat betreft soort. Doch zijn verschillen per plant niet uit te sluiten. 
10.2
Aangegeven potmaten kunnen ook afwijken, planten kunnen in een kleinere of grotere kuip/pot geplant zijn dan wordt aangegeven op de website. 

11

Eigendomsvoorbehoud

11.1

Indien de wederpartij heeft voldaan aan zijn verplichtingen tegenover Exotic-Garden, is de wederpartij rechtsmatig eigenaar van het gekochte artikel en valt alle verantwoordelijk tov de wederpartij.

11.2

Indien de wederpartij niet kan voldoen aan de verplichtingen tegenover Exotic-Garden, is het bestelde artikel direct opeisbaar door Exotic-Garden.

11.3

De wederpartij mag het bestelde niet eerder belasten, verkopen, afleveren of vervreemden voordat aan de verplichtingen tegenover Exotic-Garden is voldaan.

12

Betalingen

12.1

Indien Exotic-Garden het toelaat om de wederpartij “op rekening” of onder rembours te laten kopen, geldt hiervoor een andere betalingstermijn dan vermeld wordt in deze voorwaarden, overige voorwaarden blijven altijd van kracht. Voor vragen of informatie hierover neem contact op met Exotic-Garden via e-mail.

12.2

Indien een factuur niet binnen de gestelde termijn van 7 werkdagen wordt voldaan aan      Exotic-Garden, zal vanaf het tijdstip van overschrijding een rente over de totale factuur bedrag worden berekend van 10% per maand. Waarbij een gedeeltelijke maand als volledig word aangezien.

12.3

Indien Exotic-Garden het noodzakelijk acht om na herhaaldelijk aanmanen van de wederpartij incasso en/of executie-maatregelen te treffen, zijn alle kosten voor deze gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen voor rekening van de wederpartij.